Obec Petrohrad Oficiální stránky obce

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec  Petrohrad má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Zprávy o poskytování informací podle § 18 zákona 106/1999 Sb.

Vyroční zpráva za rok 2004       

 Výroční zpráva za rok 2005     

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2007     

 Výroční zpráva za rok 2008      

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010 

žádosti 2010:

 514 2010.PDF

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce 1061999 za rok 2011.pdf

žádosti 2011:

 313 2011.PDF

Výroční zpráva 2012 Svobodný přístup k informacím[1].pdf

žádosti 2012:

 02 01 2012.PDF

12 01 2012.PDF

13 02 2012.PDF

12 11 2012.PDF

 01 12 2012.PDF

Výroční zpráva 2013 Svobodný přístup k informacím[1].pdf

žádosti 2013:

 01 02 2013.PDF

 1086 2013.PDF

výroční zpráva 2014 svobodný přístup k informacím.pdf

žádosti 2014:

 24 03 2014.PDF

výroční zpráva 2015 svobodný přístup k informacím.pdf

žádosti 2015:

 11 03 2015.PDF

výroční zpráva 2016 svobodný přístup k informacím.pdf

žádosti 2016:

 29 01 2016.PDF

žádosti 2017:

 20 01 2017.PDF

22 02 2017.PDF

23 08 2017.PDF

24 05 2017.PDF

11 07 2017.PDF

 23 08 2017.PDF

04 10 2017.PDF

Výroční zpráva o činnosti orgánů Obce Petrohrad za rok 2017.PDF

Rok 2018:

Výroční zpráva_106_1999_2018.PDF

Rok 2019:

OUPE_626_2019.PDF

OUPE_818_2019.PDF

Žádost o informace 12_2019.PDF                  Odpověď na žádost o informace 12_2019.PDF

Rok 2020:

Žádost o informace.PDF                                  Odpověď na žádost.PDF