Obec Petrohrad Oficiální stránky obce

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

  Název vyhlášky
Účinnost
02/1996 Vyhláška o místních poplatcích
12.09.1996
01/2002 Požární řád obce Petrohrad (dodatek č.1) 01.03.2002
02/2002 Řád veřejného pohřebiště 01.07.2002
  Dodatek č.1 k řádu veřejného pohřebiště 01.07.2002
05/2002 Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Petrohrad - Černčice
25.09.2002
01/2004
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.01.2005
03/2004 Vyhláška o poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství 01.01.2005
01/2005 Vyhláška kterou se stanoví školské obvody 01.09.2005
02/2005

Vyhláška kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zrušena OZV č. 2/1014 ze dne 09.06.2014

01.01.2006
01/2009

OZV č.01/2009 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Petrohrad (ruší OZV č.3/2002)

ZRUŠENA OZV č. 1/2015 ze dne 06.02.2015

01.07.2009
03/2009 OZV č.03/2009 o místním poplatku ze psů ( ruší OZV č. 2/2004) 01.07.2009
01/2010 OZV č. 1/2010 o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2011 01.01.2011
02/2010 OZV č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s platností od 01.01.2011 01.01.2011
1/2011
ruší OZV č. 03/2009
14.02.2011
2/2011
ruší OZV č. 02/2010
01.01.2012

1/2012

02/2012

 

03/2012

 
 
 

20.02.2012

01.01.2013

 

01.01.2103

1/2014

01.06.2014

1/2015

Ruší OZV č. 1/2009ze dne 11.05.2009

06.02.2015

   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Volební období 2002 - 2006
 
Volební období 2006 - 2010
Usnesení 2.ZO         Usnesení 3.ZO           Usnesení 4.ZO          Usnesení 5.ZO
Usnesení 6.ZO         Usnesení 7.ZO           Usnesení 8.ZO          Usnesení 9.ZO
Usnesení 10.ZO       Usnesení 11.ZO          Usnesení 12.ZO        Usnesení 13.ZO
Usnesení 14.ZO       Usnesení 15.ZO          Usnesení 16.ZO        Usnesení 17.ZO
Usnesení 18.ZO       Usnesení 19.ZO          Usnesení 20.ZO        Usnesení 21.ZO
Usnesení 22.ZO       Usnesení 23.ZO          Usnesení 24.ZO        Usnesení 25.ZO
Usnesení 26.ZO       Usnesení 27.ZO          Usnesení 28.ZO        Usnesení 29.ZO
Usnesení 30.ZO       Usnesení 31.ZO          Usnesení 32.ZO        Usnesení 33.ZO
Usnesení 34.ZO       Usnesení 35.ZO          Usnesení 36.ZO        Usnesení 37.ZO
Usnesení 38.ZO       Usnesení 39.ZO          Usnesení 40.ZO        Usnesení 41.ZO
 
Volební období 2010-2014
Usnesení 06.ZO       Usnesení 07.ZO         Usnesení 08.ZO         Usnesení z 03.MZO
Usnesení 09.ZO       Usnesení 04.MZO     Usnesení 10.ZO         Usnesení 11.ZO
Usnesení 12.ZO       Usnesení 13.ZO         Usnesení 14.ZO         Usnesení 15.ZO
Usnesení 16.ZO       Usnesení 17.ZO         Usnesení 5.ZOM        Usnesení 18.ZO
Usnesení 19.ZO       Usnesení 20.ZO         Usnesení 21.ZO         Usnesení 22.ZO
Usnesení 23.ZO       Usnesení 24.ZO         Usnesení 25.ZO         Usnesení 26.ZO
Usnesení 27.ZO       Usnesení 28.ZO         Usnesení 29.ZO         Usnesení 30.ZO
Usnesení 31.ZO       Usnesení 32.ZO         Usnesení 33.ZO         Usnesení 34.ZO
 
Volební období 2014 - 2018
Usnesení 01.ZO         
Usnesení 02.ZO     
Usnesení 03.ZO         
 
 
 
 
Závěrečný účet územně samosprávného celku
ZÚ ÚSC 2008      
ZÚ ÚSC 2009          ZÚ ÚSC 2009 - část 2     
ZÚ ÚSC 2011